Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

scorpia24
Tak długo opakowywałem się w milczenie, 
że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Müller "Huśtawka oddechu"
scorpia24
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianeveralone neveralone
scorpia24
scorpia24
5178 7434
Reposted fromllarwydd llarwydd vianeveralone neveralone

January 13 2015

scorpia24
Mahatma Gandhi

Na­rodzi­ny i śmierć nie są dwo­ma od­mien­ny­mi sta­nami, lecz od­mien­ny­mi as­pekta­mi te­go sa­mego stanu. 

scorpia24
Mahatma Gandhi

Bez wątpienia byłbym chrześci­jani­nem, gdy­by chrześci­janie by­li ni­mi przez 24 godzi­ny na dobę.

January 11 2015

scorpia24
Kłamię, ale wciąż mniej niż inni.

January 08 2015

scorpia24
Wygląd nas przyciąga, charakter nas zatrzymuje.
Reposted bymarsija marsija

January 07 2015

scorpia24
„Nie warto uczyć kota śpiewać. Sam się zmęczysz i kota sfrustrujesz”
scorpia24

On: Coś się stało kochanie?

Ona: Nie, nic.

On: Ok.

Ona w myślach: Jemu już na mnie nie zależy.

scorpia24
„Kto jest większym idiotą? Idiota czy ktoś kto nie umie poradzić sobie z idiotą?”

January 06 2015

scorpia24
9710 57a9
Reposted fromeklerrka eklerrka viaforhwon forhwon
scorpia24
Reposted fromjustshineon justshineon viaforhwon forhwon
scorpia24
2541 4be9
Reposted fromstylte stylte vialubie-lato lubie-lato
scorpia24
scorpia24
7253 45d1
Reposted fromstylte stylte vialubie-lato lubie-lato
scorpia24
Byłaś jednocześnie najlepszą i najgorszą rzeczą jaka mnie spotkała.
— (nie)wyslane wiadomości.
Reposted fromnivea nivea vialubie-lato lubie-lato
scorpia24
8712 f3d0 500

December 06 2014

scorpia24
vulnerant omnes, ultima necat [wulnerant omnes, ultima nekat] (łc.) wszystkie (godziny) ranią, ostatnia zabija
scorpia24
kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny....
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl